Zarejestruj się Laboratoria Cennik

Regulamin

1. Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne składane poprzez system Foto Saturn są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

W rozumieniu Regulaminu "Klient" oznacza użytkownika systemu Foto Saturn składającego zlecenie, "Saturn" oznacza spółkę Saturn Planet wybraną z listy przez Klienta do realizacji zlecenia fotograficznego.

Saturn jest uprawniony do korzystania z systemu Foto Saturn.

2. Warunki Realizacji Zleceń

Zlecenia fotograficzne realizowane są przez Saturn zgodnie z aktualną listą dostępną na stronie internetowej http://foto.saturn.pl.

Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików przesłanych przez Klienta do systemu Foto Saturn. Odbitki wykonywane są z plików zapisanych w formacie JPG.

Zarejestrowanie Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zlecenia, Saturn zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zlecenia drogą telefoniczną.

Saturn może odmówić realizacji zlecenia, jeżeli nie jest w stanie zweryfikować i potwierdzić zlecenia drogą telefoniczną, w przypadku o którym mowa w Regulaminie, a także w przypadku, gdy formularz rejestracyjny został wypełniony niepoprawnie lub nieprawdziwymi danymi, oraz gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Saturn niezwłocznie informuje Klienta drogą elektroniczną o braku możliwości zrealizowania zlecenia.

3. Jakość wykonanych zleceń

Odbitki są wykonywane w stosunku boków 2:3. Oznacza to, że zdjęcia w formacie 3:4 zostają automatycznie przycięte z góry i dołu (autokadrowanie) albo wykonany jest pełen kadr, lecz po bokach pozostają białe paski.

Klient może dokonać wyboru sposobu kadrowania podczas wybierania formatu zdjęć w "koszyku" zlecenia.

Zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 300 dpi. Z tego powodu przesyłane w systemie FotoSaturn zdjęcia muszą mieć odpowiednią wielkość tj:

  1. format 9x13 - 1051x1500 pikseli
  2. format 10x15 - 1205x1795 pikseli
  3. format 13x18 - 1500x2102 pikseli
  4. format 15x21 - 1795x2551 pikseli
  5. format 21x30 - 2480x3508 pikseli
  6. format 25x38 - 3000x4500 pikseli
  7. format 30x40 - 3602x4724 pikseli
  8. format 30x45 - 3602x5398 pikseli

W przypadku przesłania przez Klienta zdjęcia, które nie spełnia wymogów określonych powyżej, Saturn nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych odbitek.

4. Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia jest określany każdorazowo w momencie składania zamówienia.

5. Cennik

Klient płaci za wykonane usługi zgodnie z wyceną zlecenia dokonaną na podstawie cennika on-line znajdującego się na stronie w momencie składania zlecenia.

Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży (standardowo paragon fiskalny; faktura VAT jeśli Klient wyraża takie życzenie) jedynie na dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

Klient dokonuje płatności w momencie odbioru wykonanego zlecenia w Saturnie - gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą.

W przypadku zlecenia o większej wartości Saturn może uzależnić wykonanie zlecenia od dokonania przedpłaty.

6. Przechowywanie prac

Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki, których nie umieścił w swoim albumie internetowym są usuwane z systemu. Zrealizowane zlecenia fotograficzne, które nie zostały odebrane przez Klienta w ciągu 3 miesięcy od dnia realizacji zlecenia, zostają zniszczone. Zdjęcia w albumach internetowych przechowywane są przez 6 miesięcy. Każde złożenie zlecenia przedłuża ten okres na kolejne 6 miesięcy od momentu złożenia zlecenia. Albumy internetowe każdego Klienta mogą pomieścić pliki o łącznej pojemności do 500 MB

7. Reklamacje

Zakupione i dostarczone usługi i towary są objęte gwarancją.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio z Saturnem, który zrealizował zlecenie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt, na adres danego Saturna wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja jest rozpatrywana w możliwie najszybszym terminie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy złożonym zleceniem, a zawartością przesłanych plików, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru /matowy/błyszczący/, a także w przypadku gdy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn za które Saturn nie ponosi odpowiedzialności.

Saturn nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku kiedy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Saturn /otrzymanie przez Saturn uszkodzonego pliku, zbyt mała rozdzielczość pliku, pojawienie się wirusa itp.

8. Prawa autorskie

Saturn w stosowaniu i przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego opiera się tylko i wyłącznie na oświadczeniu Klientów.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o posiadaniu praw do wszystkich przesłanych materiałów i plików zdjęć.

W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.

Klient zobowiązuje się do przejęcia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw oraz do zwolnienia Saturna z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Klient zobowiązuje się także do zwrotu kosztów (w tym kosztów procesowych i kosztów zastępstwa procesowego) poniesionych przez Saturn w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

9. Szczególne zobowiązania Klienta

Klient nie będzie wysyłał do realizacji:

  1. zleceń zawierających treści obelżywe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji lub pornografii,
  2. zleceń zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, w tym zasadami współżycia społecznego

W przypadku wysłania zleceń zawierających wyżej wymienione treści Saturn może odmówić realizacji zlecenia.

Saturn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zlecenia.

Ze względu na czas realizacji zlecenia, właściwości zlecenia oraz fakt, że jego realizacja jest ściśle związana z osobą Klienta, a świadczenie spełnione przez Saturna nie może zostać zwrócone w analogiczny sposób, i w analogicznym zakresie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dn. 31.03.2000 r.).

10. Przetwarzanie danych osobowych

Saturn gwarantuje ścisłą ochronę przekazanych dobrowolnie przez Klienta danych osobowych i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zlecenia, zgodnie z zapisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Saturn zapewnia ponadto możliwość wglądu w te dane oraz prawo do ich korekty lub usunięcia

Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w zakresie podanym w Regulaminie.

Klient akceptuje procedurę, w której zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w systemie Foto Saturn jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się z Klientem oraz zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu systemu oraz informacji handlowych i marketingowych związanych z działalnością Saturna.

Saturn dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientom, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w system osób trzecich oraz za działanie siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, pozostającego poza kontrolą Saturna lub Klienta, którego żadna ze Stron nie była w stanie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć oraz mu zapobiec.